mwbr.net
当前位置:首页 >> "属"字能组成哪些词? >>

"属"字能组成哪些词?

1、属予 [ shǔ yǔ ] 2、纯属 [ chún shǔ ] 完全属于;全部属于;纯粹属于。 3、属托 [ zhǔ tuō ] 亦作“ 属托 ”。 请托,托付。 4、交属 [ jiāo shǔ ] 相连。 5、指属 [ zhǐ shǔ ] 指示。 属 (属) shǔ 同一家族的:亲属。眷属。烈属。 类别:...

拼 音 :xì jì 部 首 丿 笔 画 7 基本释义: [ xì ] 1.有联属关系的:~统。~列。~数。水~。世~。 2.高等学校中按学科分的教学单位:中文~。化学~。 3.关联:干~。关~。 4.联结,栓:~缚。~绊。~马。维~。名誉所~。 5.牵挂:~恋...

读音:[jīng] 1.五经 造句:有趣的是,摩西五经中的其他四本经书,从来没有提到过国王,从《创世纪》到《民数记》,从没有一份正规的材料说,当你有了一位国王后,这些就是他应该做的事情。 解释:指易、书、诗、礼、春秋五种儒家经书。 2、传入神...

一、又组词有:又及、一又、又名、又复、又且 二、释义: 1、表示重复或继续:他拿着这封信看了~看。人类社会的生产活动,是一步~一步地由低级向高级发展。 2、表示几种情况或性质同时存在。单用:五四运动是反帝国主义的运动,~是反封建的运...

一、“又”字的组词有又及、一又、又名、又复、又且、又手诏、可又来、又四土、又道是、玄之又玄、又弱一个、日新又新等。 二、基本释义 1、表示重复或继续:他拿着这封信看了又看。人类社会的生产活动,是一步又一步地由低级向高级发展。 2、表示...

组词:落日 落叶 落后 角落 数落 洒落 落下 落地 滚落 零落 基本解释 落[luò] 掉下来,往下降 :降~。~下。零~(a.叶子脱落,如“草木~~”;b.衰败,如“一片~~景象”;c.稀疏,如“枪声~~”)。脱~。~叶。~泪。~潮。~英。~日。~体。...

"吾"字可以加偏旁变成语 【所有组词列表】:宿语、颂语、缩语、谈语、说语、睡语、术语、世语、手语、饰语、疏语、套语、审语、详语、维语、问语、外语、同语、天语、禅语、谄语、长语、楚语、非语、耳语、党语、粗语、的语、词语、刺语、出语...

1、不合[bù hé] 违背;不符合。 2、合法[hé fǎ] 符合法律规定。 3、综合[zōng hé] 把分析过的对象或现象的各个部分、各属性联合成一个统一的整体。 4、合作[hé zuò] 二人或多人一起工作以达到共同目的;联合作战或操作。 5、合格[hé gé] 合乎一定...

1、艘次【sōu cì 】 【解释】: 复合量词,表示船舶出动或出现若干次艘数的总和。如一艘军舰出动五次为五艘次,五艘军舰出动一次也是五艘次。 2、漕艘【cáo sōu 】 【解释】:供漕运的船。 3、楚艘【chǔ sōu】 【解释】:楚船。艘,船的泛称。 4...

1、咧( liē liě lie lié ): 罢咧、咧嘴、咧咧、胡咧咧、贱咧咧、大咧咧、笑咧咧、龇牙咧嘴、呲牙咧嘴、粗粗咧咧、白不呲咧、骂骂咧咧、咭咧呱啦、大大咧咧、唱唱咧咧。 2、冽(liè): 辛冽、严冽、湛冽、酽冽、清冽、冽香、冽清、冽冽、冽厉...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com